නිවසේ සිට රාජකාරී වැඩ කරන කාලය දීර්ඝ කෙරේ


මාර්තු 20 සිට 27 දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් ලෙස නම් කර තිබෙන කාලය මාර්තු 30 සිට අප්‍රේල් 03 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. මෙය අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කර ඇති ආයතන හැර සියලුම රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන වෙත අදාළ වේ.

එම නිවේදනය පහතින්,
Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here