වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 27 වාර්තාව – කොරෝනා සැක රෝගීන් 238 ක් රෝහල් වල


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව
ආසාදිතයින් 106 ක්

දැනට හඳුනාගෙන තිබෙන අතර දිවයින පුරා රෝහල් වල
කොරෝනා සැක රෝගීන් 238ක් සිටී. මාර්තු 27 වාර්තාව මේ සමග පළවේ.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here